คณะผู้บริหารและ กรรมการบริหาร

เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

IHI ได้เริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทยมาจนครบ 50 ปีแล้ว ตลอดมาได้ส่งมอบเครื่องจักรต่างๆ ในธุรกิจกลุ่มพลังงานและงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เราจึงเติบโตเคียงคู่กับเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด

แต่เมื่อสังคมเติบโตขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงตระหนักถึงความสำคัญ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมถึงสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน

ด้วยปรัชญาการบริหารของIHI คือ การมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี” เราจึงมุ่งหวังที่จะร่วมมือกับคนไทย แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของเรา ตลอดจนทั่วภูมิภาคเอเชีย 

Return to
growth trajectory

Overcome operating
environment changes

Implement
financial strategies

Create
growth businesses

Return to growth trajectory

Overcome operating environment changes

Implement
financial strategies

Create
growth businesses

ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร IHI Asia Pacific (Thailand)

IHI ASIA PACIFIC (Thailand)’s Directors and Management