ภารกิจของบริษัท IHI ASIA PACIFIC (Thailand) จำกัด

มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมไทย รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการใช้เทคโนโลยี

ร่วมกับลูกค้า มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสังคม

ด้วยการสื่อสารอย่างทั่วถึงกับลูกค้า IHI มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อสร้างหนทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ยึดมั่นเทคโนโลยี ตามวิถี โมโนซุคุริ

ยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดย IHI ยึดมั่นตามวิถีโมโนซุคุริ ที่บุกเบิกมานานกว่า 160 ปี

ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

IHI ท้าทายเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งแก้ปัญหาสังคม

มุ่งเน้นแก้ปัญหาสังคมและลูกค้าคือบุคคลสำคัญ

IHI ASIA PACIFIC (Thailand) จะร่วมมือกับลูกค้า ท้าทายปัญหาสังคมที่มีอยู่ โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านวิศวกรรมที่มีอยู่กว่า 160 ปี เพื่อที่จะมีส่วนช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

วิสัยทัศน์ของ IHI Group

IHI Group วางเป้าหมายหลักไว้ว่า จะเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม รวมถึงเติมเต็มเป้าหมายของสังคม ผ่านวิสัยทัศน์ดังตารางด้านล่าง ภายใต้หลักปรัชญาการบริหารของเราที่ว่า จะร่วมพัฒนาสังคมผ่านเทคโนโลยี และสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายของ IHI Group

ศตวรรษที่ 21 IHI Group ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม สังคม และปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน โดยผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรม ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี โมโนซุคุริ

ธุรกิจของ IHI Group

  • เครื่องจักรทั่วไปในระบบอุตสาหกรรม
  • ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม สถานีนอกชายฝั่ง
  • เครื่องยนต์อากาศยาน อวกาศและการป้องกันประเทศ 

วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายของเรา

พนักงานของ IHI Group

  • พนักงานของ IHI Group ควรร่วมกันแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือสังคมผ่านทางเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยี โมโนซุคุริ
  • พนักงานของ IHI Group ควรร่วมกันแบ่งปันแรงบันดาลใจ ความรู้ ทักษะ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าตนเองประจำหน่วยงานใด

เป้าหมายของพนักงาน

ในการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า พนักงานของ IHI Group ควรมีเป้าหมายในการทำงานอย่างมืออาชีพ และมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อที่จะเป็นบริษัทระดับโลก ตามปรัชญาโมโนซุคุริ และสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกด้วยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม

IHI Group Vision

The IHI Group positions being a good corporate citizen who develops together with society as our primary objective and fulfills our social mission through the below visions based on our management philosophies of “Contribute to the development of society through technology” and “Human resources are our single most valuable asset”.

Our Vision and Mission

IHI Group Aims

The IHI Group seeks to solve the various environmental, industrial, social, and energy related problems of the 21st century, through using engineering expertise to focus on “Monozukuri” technology.

IHI Group Business Areas

• Industrial Systems,
General-Purpose Machinery
• Resources, Energy and Environment
• Social Infrastructure, Offshore Facilities
• Aero Engine, Space and Defense

IHI Group Employees

(a)IHI Group employees shall share the vision of contributing to society through technology, focusing on “Monozukuri” technology.
(b)IHI Group employees shall share passion, knowledge and skills regardless of each individual business operation the employee belongs to.

Employees' Aims

In order to create value for the customer, IHI group employees must aim to work as distinguished professionals, striving to excel as a global company in “Monozukuri” and engineering technologies with world-renowned product quality.