• Home
  • /
  • Service
  • /
  • การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขาย

บริการหลังการขายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

IHI ASIA PACIFIC (Thailand) Co., Ltd.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ IHI ที่เน้นระบบเชิงอุตสาหกรรมและเครื่องจักรแบบเอนกประสงค์ อีกทั้งยังให้บริการหลังการขายอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เราพร้อมให้ความช่วยเหลือและร่วมพัฒนากับลูกค้า โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม อาทิ การประหยัดพลังงานและการลดการใช้แรงงาน

เรามอบความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยตระหนักถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เรายังเสนอการให้บริการ เช่น การตรวจสอบตามระยะและการตรวจสอบประจำปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากปัญหาที่ไม่คาดคิด

เรามีศูนย์บริการในกรุงเทพฯ และชลบุรี ซึ่งมีบริการประกอบติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของIHI โดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญคนไทย รวมถึงวิศวกรชาวญี่ปุ่นที่ประจำการในประเทศไทยซึ่งมีทักษะและความรู้เฉพาะทางที่หลากหลายด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานหลายปี พร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการบริการหลังการขายที่รวดเร็วและแม่นยำตรงตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ เรายังมีการสร้างระบบ IoT และให้บริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน พร้อมทั้งตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักรของลูกค้าหากท่านมีข้อสงสัย ค าถาม หรือปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อมาได้ที่ (ลิงค์แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม)

Photos

Download Catalogs